Umsóknir um rannsóknarstyrki

Auglýst eftir umsóknum um styrki úr Rannsóknasjóði Vegagerðarinnar til rannsóknarverkefna fyrir árið 2022.


Frestur til að skila umsóknum rennur út á miðnætti að kvöldi  28. janúar 2022.
[Bent er á að lesa allan textann hér fyrir neðan, áður en umsókn er samin og send inn.]


Aðilar innan og utan Vegagerðarinnar geta sótt um fjárframlög til rannsóknaverkefna sem tengjast starfsemi stofnunarinnar. Rannsóknaráð stofnunarinnar sér um úthlutun styrkja.

Rannsóknum Vegagerðarinnar er skipt í fjóra megin flokka: Mannvirki; Umferð; Umhverfi; Samfélag. Áherslur Vegagerðarinnar á þessa flokka taka mið af því markmiði rannsóknasjóðs að stuðla að því að Vegagerðin geti sinnt hlutverki sínu og jafnframt að afla nýrrar þekkingar á starfssviði hennar. Innan Vegagerðarinnar eru starfandi þrjár fagnefndir um þessa málaflokka. Þær hafa skilgreint áherslur sjóðsins við úthlutun fyrir árið 2022.

  • Mannvirki: Rannsóknir á hringrásarhagkerfinu og lífsferilsgreiningar allt frá frumhönnun að byggingu og rekstri og loks lok líftíma. Aukna endurnýtingu og endurvinnslu byggingarefna, minna kolefnisspor yfir líftíma mannvirkja, útfærslu almenningssamgangna, betri aðbúnað hjólandi og gangandi og orkuskipti fyrir hafnir er framþróun sem samgöngumannvirki verða að líta til. Umferðaröryggi og öllu sem lítur að öruggum og greiðfærum akstursskilyrðum með góðum slitlögum sem endast vel, framþróun í styrkingum og endurbótum, öruggum vegbúnaði og eftirfylgni á og eftir framkvæmdatíma. Þá þarf að tryggja greiðfærni á sjó og landi þar sem hægt er að bregðast við mögulegri náttúruvá.
  • Umferð: Rannsóknir á sviði þjónustu og viðhalds vegakerfisins, t.d. skilvirkar og arðbærar leiðir til þungaeftirlits, rannsóknum á sviði eignastýringar vegbúnaðar og að lokum kortlagningu fyrir snjallvæðingu vegakerfisins.  Á sviði félagsfræði er kallað eftir rannsóknum um samfélagsbreytingar sem hafa áhrif á þjónustuþörf vegakerfisins og rannsókna um áhrif á ferðamátaval.  Áfram er lögð áhersla á gerð leiðbeininga, sérstaklega á sviði hönnunar lágmarkslýsingar við vegamót í dreifbýli, aðlögun hönnunarleiðbeininga og merkjareglugerða að nýjum samgöngumátum s.s. rafhjól og örflæði. Einnig er kallað eftir rannsóknum tengdum hönnunarhraða í dreifbýli, afkastagetu þversniða og lágmarksöryggisbreidda innan þéttbýlis. Að lokum er kallað eftir rannsóknum tengdum samgöngulíkani höfuðborgarsvæðisins t.d. aðlögun á virði tíma fyrir íslenskar aðstæður. 
  • Umhverfi og samfélag: Rannsóknir og mat á kolefnisspori framkvæmda og þjónustu Vegagerðarinnar. Einnig verkefni sem minnka vistspor verkefna Vegagerðarinnar.  Rannsóknir og nýsköpun sem efla og auka hringrás efna í takt við hringrásarhagkerfið. Loftgæði vegna umferðar. Verkefni tengd líffræðilegum fjölbreytileika og ágengum framandi tegundum við þjóðvegakerfið. Fjölbreyttir ferðamátar, breyttar ferðavenjur, nýir orkugjafar og vegakerfið.

Umsóknir sem falla ekki beint að áherslum sjóðsins 2022 eru velkomnar. Þær umsóknir þurfa  þó að styðja markmið Vegagerðarinnar og sjóðsins.

Í nýrri stefnu Vegagerðarinnar fyrir árin 2020-2025, kemur fram að hlutverk Vegagerðarinnar er að stuðla að öruggum, sjálfbærum, greiðum og hagkvæmum samgöngum á sjó og landi. Þá skal hún stuðla að því að samgöngur þróist í samræmi við samfélagsleg og umhverfisleg markmið. Benda má á aðgerðaráætlun íslenskra stjórnvalda í loftslagsmálum í þessu samhengi. Rannsóknaverkefni ættu því að taka almennt mið af þessu.

Benda má á að í rannsóknastefnu Vegagerðarinnar sem finna má á vef stofnunarinnar er liður um að stuðla að nýliðun innan fagsviða sem tengjast starfsemi Vegagerðarinnar, með samstarfi við háskólastofnanir. Þess vegna eru umsóknir frá háskólum með þátttöku nemenda í verkefnum velkomnar.

Við skilgreiningar rannsóknaverkefna skal í upphafi áætla hverjir koma til með að nota niðurstöður úr verkefnunum og gefa þeim tækifæri á að koma að mótun verkefnisins og innleiðingu niðurstaðna ef þurfa þykir. Því er óskað eftir að tengiliður innan Vegagerðarinnar sé skilgreindur. Hægt er að hafa samband við forstöðumann rannsóknadeildar sem getur aðstoðað við að finna tengilið [olafur.s.haraldsson(hjá)vegagerdin.is]. Þá er einnig bent á, að mikilvægt er að kanna heimildir um fyrri rannsóknir, sem hugsanlega hafa verið gerðar, tengdar viðkomandi umsókn um verkefnastyrk.

Vegagerðin er í samstarfi við systurstofnanir sínar á Norðurlöndunum um rannsóknir (sjá hér: www.nordfou.org). Gjarnan má velta fyrir sér hvort verkefnahugmynd hafi norræna skírskotun, þ.e. er líklegt að það sem fjalla á um í verkefninu sé einnig áhugavert fyrir hin Norðurlöndin. Ef svo er, má það gjarnan koma fram í umsókninni.

Umsækjendur þurfa að fylla út rafrænt umsóknareyðublað, sem nálgast má á „mínum síðum“ á vef Vegagerðarinnar

Við mat umsókna verður tekið tillit til atriða sem fram koma í eftirfarandi töflu. Lögð er áhersla á að leiðbeiningum í umsóknaeyðublaði sé fylgt og vafaatriði vegna skorts á upplýsingum geta fallið umsókn í óhag.

Markmiðasetning

(e. Excellence)

Áhrif

(e. Impact)

Framkvæmd

(e. Implementation)

Hve skýr eru markmiðin, eru forsendur þeirra rökréttar?

Hve raunhæf, trúverðug og markviss er aðferðafræðin?

Er rannsóknarspurningin í takt við stöðu þekkingar í dag?

Munu niðurstöður bæta einhverju við stöðu þekkingar sem um munar?

Að hve miklu leyti styður verkefnið og niðurstöður þess við markmið sjóðsins?

Hversu líklegar eru niðurstöðurnar til að gagnast Vegagerðinni?

Hve vænleg er framkvæmdaáætlun, eru aðföng og vinnuafl nægjanleg m.t.t. þess sem gera skal, þ.m.t. hæfni þátttakenda?

Ríkir áhætta um framkvæmdina, er gerð grein fyrir því hvernig tekið er á henni?

Upplýsingar um afgreiðslu umsókna verður að finna á „mínum síðum“ þegar þær liggja fyrir, en miðað er við að það verði í fyrri hluta mars 2022. Tilkynning verður send á þau tölvupóstföng umsækjanda og verkefnisstjóra, sem skráð eru í umsókninni.

Upplýsingar um verkefni sem fá fjárveitingu verða birtar á vef Vegagerðarinnar.

Upplýsingar um nýsköpunar og þróunarstarf innan og utan Vegagerðarinnar má finna hér.

Fyrirspurnir má senda í tölvupósti til Ólafs Sveins Haraldssonar forstöðumanns rannsóknadeildar, olafur.s.haraldsson(hjá)vegagerdin.is