Lög og reglugerðir

Um Vegagerðina gilda lög nr. 120/2012 sem komu til framkvæmda 1. júlí 2013.Vegagerðin annast þau verkefni sem nánar greinir í lögunum og öðrum lögum og reglugerðum sem um starfsemi hennar gilda.

Hafnir:

Hafnalög nr. 61/2003
Lög um Landeyjahöfn nr. 66/2008

Hafnarreglugerð fyrir Landeyjahöfn, 590/2012
Reglugerð um hafnamál, 326/2004, sbr. 584/2012
Reglugerð um viðbrögð við bráðamengun sjávar, 1010/2012

Reglugerðir og gjaldskrár hafna:  (Sjá heimasíðu Samgöngustofu).     

Vegir:

Vegalög nr. 80/2007


Reglugerðir sem settar hafa verið skv. vegalögum:

Reglugerð nr. 476/2017 um gjaldtöku af umferð flutningabifreiða

Reglugerð nr. 979/2013 um rekstrarsamhæfi rafræns gjaldtökukerfis innan Evrópska efnahagssvæðisins

Reglugerð nr. 342/2013 um þróun upplýsinga- og fjarskiptatækni til notkunar fyrir skynvædd samgöngukerfi (ITS)

Reglugerð nr. 930/2012 um girðingar meðfram vegum

Reglugerð nr. 825/2017 um breytingu á reglugerð nr. 930/2012 um girðingar meðfram vegum

Reglugerð nr. 866/2011 um öryggisstjórnun vegamannvirkja

Reglugerð nr. 774/2010 um héraðsvegi

Reglugerð nr. 492/2009 um merkingu og aðrar öryggisráðstafanir vegna framkvæmda á og við veg

Reglugerð nr. 440/2008 um bókhaldsyfirlit yfir útgjöld vegna samgöngumannvirkja

Reglugerð nr. 992/2007 um öryggiskröfur fyrir jarðgöng

Reglugerð nr. 614/2004 um brunavarnir í samgöngumannvirkjum

Reglur sem settar hafa verið skv. vegalögum:

Reglur nr. 180/2015 um hönnun þjóðvega sem opnir eru almenningi til frjálsrar umferðar

Reglur nr. 1000/2014 um vetrarþjónustu á þjóðvegum landsins

Reglur nr. 1155/2011 um styrki til samgönguleiða

Ýmis lög um vegamál:

Lög um stofnun hlutafélaga um vegaframkvæmdir nr. 97/2010

Lög um vegtengingu um utanverðan Hvalfjörð nr. 45/1990

Sjóvarnir:

Lög um sjóvarnir nr. 28/1997  

Vitar:

Lög um vitamál nr. 132/1999

Reglugerð um afmörkun siglingaleiða, svæði sem ber að forðast og tilkynningaskyldu skipa fyrir Suðvesturlandi, nr. 524/2008, sbr. 361/2009     
Reglugerð um vitagjald, nr. 707/1997.
Reglugerð um vita, sjómerki o.fl., nr. 118/1912  

Almenningssamgöngur:

Lög um fólks- og farmflutninga nr. 73/2001

Reglugerð um fólksflutninga á landi nr. 528/2002 

Samgönguáætlun:

Lög um samgönguáætlun nr. 33/2008

Tekjustofnar:

Lög um vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. nr. 29/1993, 15. gr.

Lög um olíugjald og kílómetragjald nr. 87/2004

Skipulags- og umhverfismál:

Skipulagsreglugerð nr. 90/2013

Reglugerð nr. 772/2012 um framkvæmdaleyfi

Reglugerð nr. 941/2011 um auglýsingar meðfram vegum og annars staðar utan þéttbýli   

Skipulagslög nr. 123/2010

Lög um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000

Reglugerð nr.660/2015 um mat á umhverfisáhrifum

Lög um umhverfismat áætlana nr. 105/2006

Lög og reglur sem varða umhverfismál

Útboð:

Lög nr. 120/2016 um opinber innkaup

Ýmis lög og reglugerðir um opinber innkaup

Umferðarmál:

Umferðalög nr. 50/1987

Reglugerð nr. 155/2007 um stærð og þyngd ökutækja m.s.b. sjá einnig: Takmörkun á heildarþyngd og ásþunga

Reglugerð um umferðarmerki og notkun þeirra

Umferðarmerki

Vinnusvæðamerkingar

Starfsmenn:

Lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996

Ýmis lög og reglugerðir um ríkisstarfsmenn