Umsóknir um rannsóknarstyrki

Auglýst er eftir umsóknum um styrki úr Rannsóknasjóði Vegagerðarinnar til rannsóknarverkefna fyrir árið 2024.

Frestur til að skila umsóknum rennur út á miðnætti að kvöldi 2. febrúar 2024.

[Bent er á að lesa allan textann hér fyrir neðan, áður en umsókn er samin og send inn.]


Aðilar innan og utan Vegagerðarinnar geta sótt um fjárframlög til rannsóknaverkefna sem tengjast starfsemi stofnunarinnar. Rannsóknaráð Vegagerðarinnar sér um úthlutun styrkja.

Rannsóknum Vegagerðarinnar er skipt í fjóra meginflokka:

  • Mannvirki
  • Umferð
  • Umhverfi
  • Samfélag

Áherslur Vegagerðarinnar á þessa flokka taka mið af því markmiði Rannsóknasjóðs að stuðla að því að Vegagerðin geti sinnt hlutverki sínu og jafnframt að afla nýrrar þekkingar á starfssviði hennar. Innan Vegagerðarinnar eru starfandi þrjár fagnefndir um þessa málaflokka. Þær hafa skilgreint áherslur sjóðsins við úthlutun fyrir árið 2024.

  • Mannvirki: Rannsóknir á sviði efnismála, svo sem notkun mismunandi efna, endurvinnsla og endurnotkun til mannvirkjagerðar, auk betri endingar og öryggis. Samþætting þjónustu (almennrar og vetrar) og endingu slitlaga og mannvirkja sem heildar en tryggja þarf greiðfærni, öryggi og endingu. Þá þarf að halda áfram með slitlags- og steypurannsóknir, stuðla að framþróun í styrkingum, endurbótum og eftirfylgni á og eftir verktíma. Áhersla er lögð á hringrásarhagkerfið og lífsferilsgreiningar allt frá frumhönnun að byggingu og rekstri út líftímann. Þá eru mismunandi útfærslur almenningssamgangna, betri aðbúnaður hjólandi og gangandi vegfarenda og orkuskipti  framþróun sem samgöngumannvirki verða taka mið af.. Tryggja þarf áframhaldandi rannsóknir á umferðaröryggi og greiðfærum akstursskilyrðum við mismunandi aðstæður undir mögulegri náttúruvá.
  • Umferð: Rannsóknir á sviði umferðar- og umferðaröryggis sem og á sviði  þjónustu og viðhalds vegakerfisins.  Skoðun á hagkvæmum kostum til að tryggja öruggara vegakerfi. Á sviði félagsfræði er kallað eftir rannsóknum um samfélagsbreytingar sem hafa áhrif á þjónustuþörf vegakerfisins og val á ferðamátum.  Áfram er lögð áhersla á gerð leiðbeininga, m.a. aðlögun hönnunarleiðbeininga að nýjum samgöngumátum (t.d. rafhjól og önnur smáfarartæki). Að lokum er kallað eftir rannsóknum tengdum samgöngulíkani Höfuðborgarsvæðisins.
  • Umhverfi og samfélag: Sjálfbærni í verkefnum Vegagerðarinnar og tenging við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Einnig verkefni sem minnka vistspor vegna starfsemi Vegagerðarinnar, m.a. með rannsóknum og nýsköpun sem eflir og eykur hringrás efna í takt við hringrásarhagkerfið. Verkefni tengd líffræðilegum fjölbreytileika í tengslum við starfsemi Vegagerðarinnar. Loftgæði vegna umferðar, fjölbreyttir ferðamátar, breyttar ferðavenjur, þróun almenningssamgangna auk samspils nýrra orkugjafa og vegakerfisins.

Umsóknir sem falla ekki beint að áherslum sjóðsins 2024 eru velkomnar. Þær umsóknir þurfa  þó að styðja markmið Vegagerðarinnar og sjóðsins.

Í stefnu Vegagerðarinnar fyrir árin 2020-2025 kemur fram að hlutverk Vegagerðarinnar er að stuðla að öruggum, sjálfbærum, greiðum og hagkvæmum samgöngum á sjó og landi. Þá skal hún stuðla að því að samgöngur þróist í samræmi við samfélagsleg og umhverfisleg markmið. Benda má á aðgerðaráætlun íslenskra stjórnvalda í loftslagsmálum og heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun í þessu samhengi. Rannsóknaverkefni ættu því að taka almennt mið af þessu.

Í rannsóknastefnu Vegagerðarinnar sem finna má á vef stofnunarinnar er liður um að stuðla að nýliðun innan fagsviða sem tengjast starfsemi Vegagerðarinnar, með samstarfi við háskólasamfélagið. Þess vegna eru umsóknir frá háskólum með þátttöku nemenda í verkefnum velkomnar, en þó er rétt að benda á að slíkar umsóknir munu ekki njóta forgangs og verða afgreiddar með öðrum umsóknum.

Við skilgreiningar rannsóknaverkefna skal í upphafi áætla hverjir koma til með að nota niðurstöður úr verkefnunum og gefa þeim tækifæri á að koma að mótun verkefnisins og innleiðingu niðurstaðna ef þurfa þykir. Því er óskað eftir að tengiliður innan Vegagerðarinnar sé skilgreindur. Þá er einnig bent á, að mikilvægt er að kanna heimildir um fyrri rannsóknir, sem hugsanlega hafa verið gerðar, tengdar viðkomandi umsókn um verkefnastyrk.

Vegagerðin er í samstarfi við systurstofnanir sínar á Norðurlöndunum um rannsóknir (sjá hér: www.nordfou.org). Gjarnan má velta fyrir sér hvort hugmynd að verkefni hafi norræna skírskotun, þ.e. er líklegt að það sem fjalla á um í verkefninu sé einnig áhugavert fyrir hin Norðurlöndin. Ef svo er, má það gjarnan koma fram í umsókninni.

Umsækjendur þurfa að fylla út rafrænt umsóknareyðublað sem nálgast má á „mínum síðum“ á vef Vegagerðarinnar

Við mat umsókna verður tekið tillit til atriða sem fram koma í eftirfarandi töflu. Lögð er áhersla á að leiðbeiningum í umsóknaeyðublaði sé fylgt og vafaatriði vegna skorts á upplýsingum geta fallið umsókn í óhag.

Markmiðasetning

(e. Excellence)

Áhrif

(e. Impact)

Framkvæmd

(e. Implementation)

Hve skýr eru markmiðin? Eru forsendur þeirra rökréttar?

Hve raunhæf, trúverðug og markviss er aðferðafræðin?

Er rannsóknarspurningin í takt við stöðu þekkingar í dag?

Munu niðurstöður bæta einhverju við stöðu þekkingar sem um munar?

Að hve miklu leyti styður verkefnið og niðurstöður þess við markmið sjóðsins?

Hversu líklegar eru niðurstöðurnar til að gagnast Vegagerðinni?

Hve vænleg er framkvæmdaáætlun? Eru aðföng og vinnuafl nægjanleg m.t.t. þess sem gera skal, þ.m.t. hæfni þátttakenda?

Ríkir áhætta um framkvæmdina? Er gerð grein fyrir því hvernig tekið er á henni?

Upplýsingar um afgreiðslu umsókna verður birt á „mínum síðum“ þegar þær liggja fyrir, en miðað er við að það verði í fyrri hluta mars 2024. Tilkynning verður send á þau tölvupóstföng umsækjanda og verkefnisstjóra, sem skráð eru í umsókninni.

Upplýsingar um verkefni sem fá fjárveitingu verða birtar á vef Vegagerðarinnar.

Fyrirspurnir má senda í tölvupósti til Ólafs Sveins Haraldssonar, forstöðumanns rannsóknadeildar, olafur.s.haraldsson@vegagerdin.is.