Umhverfismat

Mat á umhverfisáhrifum vegaframkvæmda fer fram á nokkrum stigum. Sjá í töflunni hér að neðan.

Matsskyldar framkvæmdir

Tilkynningaskyldar
framkvæmdir

Framkvæmdir ekki
matsskyldar

Skilgreining
X
X
X
Umhverfismat samgönguáætlunar
X
X
X
Kynningargögn
X
X
X
Tilkynning
X
Matsáætlun
X
Frummatsskýrsla
X
Matsskýrsla
X
Framkvæmdaleyfi
X
X
X

Nánari skýringar á ferlinu eru í texta hér að neðan og á vef Skipulagsstofnunar.

Skilgreiningarblöð: Vegagerðin gerir skilgreiningarblöð fyrir verk á samgönguáætlun, hvort sem þau eru háð mati á umhverfisáhrifum eða ekki. Í skilgreiningu er fjallað um fyrirhugaða framkvæmd í grófum dráttum og gerð grein fyrir stöðu hennar gagnvart gildandi skipulagi og mati á umhverfisáhrifum. Skilgreiningarblöðin eru uppfærð eftir því sem áætlanir breytast.

Umhverfismat áætlana: Samgönguáætlun til tólf ára fellur undir lög um umhverfismat áætlana. Umhverfismatinu er ætlað að tryggja að tekið sé tillit til sjónarmiða um umhverfisvernd og sjálfbæra þróun strax á áætlanastigi. Sjá vef samgönguáætlunar.

Kynningargögn: Vegagerðin gerir kynningargögn fyrir allar framkvæmdir, bæði þær sem falla undir lögin um mat á umhverfisáhrifum og aðrar framkvæmdir. Kynningargögn taka mið af umfangi og umhverfisáhrifum verks og miðast við að unnt sé á grundvelli þeirra að meta helstu umhverfisáhrif sem hljótast af framkvæmdinni. Gögnin eru send til viðkomandi sveitarfélaga um leið og þau liggja fyrir.

Tilkynning um framkvæmd sem kann að vera háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt 2. viðauka við lög um mat á umhverfisáhrifum er send Skipulagsstofnun sem ákvarðar hvort framkvæmdin sé matsskyld eða ekki.

Matsáætlun: Framkvæmdir sem tilgreindar eru í 1. viðauka við lögin um mat á umhverfisáhrifum eru alltaf háðar mati á umhverfisáhrifum. Tillaga að matsáætlun er gerð fyrir framkvæmd sem er matsskyld. Þar kemur fram hvaða framkvæmda- og umhverfisþætti skuli leggja áherslu á í matsskýrslu og greint frá kynningu og samráði við gerð matsskýrslu.

Frummatsskýrsla: Þegar Skipulagsstofnun hefur samþykkt tillögu að matsáætlun er gerð frummatsskýrsla sem er frummat á umhverfisáhrifum hinnar fyrirhuguðu framkvæmdar og starfsemi sem henni fylgir. Skipulagsstofnun auglýsir síðan skýrsluna, leitar umsagna og sendir Vegagerðinni loks þær athugasemdir og umsagnir sem bárust á kynningartímanum.

Matsskýrsla: Vegagerðin vinnur að lokum endanlega matsskýrslu. Í henni er gerð grein fyrir mati á umhverfisáhrifum hinnar fyrirhuguðu framkvæmdar, ásamt framkomnum athugasemdum og umsögnum og tekin afstaða til þeirra. Að því loknu er matsskýrslan send til Skipulagsstofnunar sem gefur álit sitt á skýrslunni og auglýsir það.

Framkvæmdaleyfi: Sveitarstjórnir veita framkvæmdaleyfi eftir að hafa kynnt sér matsskýrslu Vegagerðarinnar um framkvæmdina og taka rökstudda afstöðu til álits Skipulagsstofnunar við leyfisveitinguna. Ákvarðanir sveitarstjórna er hægt að kæra til úrskurðarnefndar skipulags- og byggingarmála.