Umsóknir um rannsóknarstyrki

Hér með er auglýst er eftir umsóknum um styrki til rannsóknaverkefna Vegagerðarinnar fyrir árið 2018.


Frestur til að skila umsóknum rennur út á miðnætti að kvöldi miðvikudagsins 31. janúar 2018.
[Bent er á að lesa allan textann hér fyrir neðan, áður en umsókn er samin og send inn.]

Aðilar innan og utan Vegagerðarinnar geta sótt um fjárframlög til rannsóknaverkefna, sem tengjast starfsemi stofnunarinnar. Rannsóknarráð stofnunarinnar sér um úthlutun styrkja.

Rannsóknum Vegagerðarinnar er skipt í fjóra megin flokka: Mannvirki; Umferð; Umhverfi; Samfélag. Áherslur Vegagerðarinnar fyrir þessa flokka taka almennt mið af hlutverki rannsókna stofnunarinnar sem er m.a. að stuðla að því að hún geti uppfyllt þau markmið sem henni eru sett á hverjum tíma sem og að afla nýrrar þekkingar á starfssviði hennar. Varðandi einstaka flokka má nefna að fyrir mannvirki eru m.a. lagðar áherslur á rannsóknir tengdar öllum gerðum slitlaga og því sem eykur gæði þeirra og endingu. Jafnframt er lögð áhersla á sjávarrannsóknir (flóð, öldufarsupplýsingar o.s.frv.). Umferðaröryggismál almennt, eru ávallt í brennidepli og lögð er áhersla á verkefni sem því tengjast, m.a. ýmis konar gagnaöflun þar að lútandi. Varðandi umhverfismál er lögð á hersla á sjálfbæra þróun og betri nýtingu auðlinda.

Rannsóknastefnu Vegagerðarinnar má finna á vef stofnunarinnar (sjá þennan hlekk: http://www.vegagerdin.is/um-vegagerdina/markmid-og-stefnur/rannsoknarstefna/). Benda má sérstaklega á liðinn um að stuðla að nýliðun innan fagsviða sem tengjast starfsemi Vegagerðarinnar, með samstarfið við háskólastofnanir. Þess vegna eru umsóknir frá háskólum með þátttöku nemenda í verkefnum boðnar velkomnar, en þó er rétt að benda á slíkar umsóknir munu ekki njóta neins forgangs og verða afgreiddar með öðrum umsóknum, a.m.k. þetta árið.

Við skilgreiningar rannsóknaverkefna skal í upphafi áætla hverjir koma til með að nota niðurstöður úr verkefnunum og gefa þeim tækifæri á að koma að mótun verkefnisins og innleiðingu niðurstaðna ef þurfa þykir. Þá er einnig bent á að mikilvægt er að kanna heimildir um fyrri rannsóknir, sem hugsanlega hafa verið gerðar, tengdar viðkomandi umsókn um verkefnastyrk.

Vegagerðin er í samstarfi við systurstofnanir sínar á Norðurlöndunum um rannsóknir. Því má gjarnan velta fyrir sér hvort verkefnahugmynd hafi norræna skírskotun, þ.e. er líklegt að það sem fjalla á um í verkefninu sé einnig áhugavert fyrir hin Norðurlöndin? Ef svo er, má það koma fram í umsókninni, en ekki er gerð krafa um það.

Umsækjendur þurfa að fylla út rafrænt umsóknareyðublað. Hægt er að vista eyðublaðið og ljúka síðar við umsóknina, en bent er á að vandamál geta komið upp ef umsóknareyðublaðið er haft opið of lengi í einu, án þess að vista.

Umsækjendum er bent á að við mat umsókna verður tekið tillit til atriða sem fram koma í eftirfarandi töflu. Lögð er áhersla á að leiðbeiningum í umsóknareyðublaði sé fylgt og vafaatriði vegna skorts á upplýsingum geta fallið umsókn í óhag.

Markmiðasetning

(Excellence)

Áhrif

(Impact)

Framkvæmd

(Implementation)

Hve skýr eru markmiðin, eru forsendur þeirra rökréttar?

Hve raunhæf, trúverðug og markviss er aðferðafræðin?

Er rannsóknarspurningin í takt við stöðu þekkingar í dag?

Munu niðurstöður bæta einhverju við stöðu þekkingar sem um munar?

Að hve miklu leyti styður verkefnið og niðurstöður þess við markmið sjóðsins?

Hversu líklegar eru niðurstöðurnar til að gagnast Vegagerðinni?

Hve vænleg er framkvæmdaáætlun, eru aðföng og vinnuafl nægjanleg m.t.t. þess sem gera skal, þ.m.t. hæfni þátttakenda?

Ríkir áhætta um framkvæmdina, er gerð grein fyrir því hvernig tekið er á henni?

Ný umsóknÓfrágengin umsókn

Staðfesting á að umsókn hafi komist til skila verður send umsækjanda í tölvupósti. Umsækjendum er bent á að prenta út eintak áður en umsókn er send, til að eiga hjá sér.

Öllum umsóknum verður svarað um synjun eða samþykki í byrjun mars 2018. Upplýsingar um verkefni sem fá fjárveitingu verða birtar á vef Vegagerðarinnar.

Fyrirspurnir má senda í tölvupósti til Þóris Ingasonar, thorir.ingason@vegagerdin.is