Umsóknir vegna hafnargerðar og sjóvarna

Fjögurra ára samgönguáætlun 2015 – 2018

Vegagerðin skal samkvæmt hafnalögum nr. 61/2003 og lögum um sjóvarnir nr. 28/1997 vinna tillögu að áætlun um hafnarframkvæmdir og sjóvarnir með kostnaðar­þátttöku ríkissjóðs sbr. lög nr. 33/2008 um samgönguáætlun.

Nú er komið að því að hefja undirbúning að næstu fjögurra ára áætlun, þ.e. samgönguáætlun 2015 – 2018.

Þann 1. janúar 2013 féll úr gildi ákvæði til bráðabirgða í hafnalögunum sem fól í sér að ríkissjóði væri heimilt að styrkja framkvæmdir í höfnum samkvæmt eldri hafnalögum nr. 23/1994.  Kostnaðarþátttaka ríkisins í hafnarframkvæmdum í nýrri áætlun verður því eins og kveðið er á um í 24. gr. hafnalaga nr. 61/2003.

Við gerð nýrrar áætlunar verður endurskoðuð núverandi tillaga að samgönguáætlun fyrir árin 2015 og 2016 og bætt við hana áætlun um það sem framkvæma skal á árunum 2017 og 2018.  Sú tillaga að samgönguáætlun sem unnið hefur verið eftir undanfarin ár fékk ekki formlegt samþykki á Alþingi.  Miðað við fjárlagafrumvarp fyrir árið 2015, sem hefur verið lagt fram á Alþingi, verða fjárveitingar til hafnarframkvæmda um 25 % af því sem áætlað hafði verið í ósamþykktri tillögu að samgönguáætlun 2013-16 eða um 107 milljónir.

Tillaga að nýrri samgönguáætlun verður væntanlega lögð fram á Alþingi næsta vetur.

Fyrir liggur frumvarp til hafnalaga sem getur haft áhrif á gerð áætlunarinnar.  Með frumvarpinu er verið að bregðast við þeim fjárhagsvanda sem snýr að höfnum með því að breyta ákvæðum um ríkisstyrki.  Því er óskað eftir umsóknum um öll verkefni sem til greina kemur að ráðast í.

Umsókn um ríkisframlög til neðantalinna verkefna á næsta áætlunartímabili skal senda til Vegagerðarinnar eða í tölvupósti til valtyr.thorisson (hjá) vegagerdin.is fyrir 7. nóvember 2014.

Framlög úr ríkissjóði til hafnargerðarverkefna er heimilt að veita hafnasjóðum/ höfnum sem reknar eru skv. 1. og 2. tölulið 8. hafnalaga nr. 61/2003. Hafnargerðarverkefni sem heimilt er að styrkja eru talin upp í 24. gr. hafnalaganna og nánar skilgreind í IV kafla reglugerðar um hafnamál nr. 326/2004. Hvort hafnarsjóðir falli undir a), b) eða c) staflið 24. greinar ræðst af viðmiðum sem þar eru tilgreind um tekjur hafnarsjóðs, verðmæti landaðs afla og vöruflutningum sem um höfnina fara.

Umsókn um framlag til nýrra verkefna í hafnargerð:
Lýsa skal hverju einstöku verkefni og gefa upp helstu kennistærðir. Leggja skal fram viðskiptaáætlun fyrir viðkomandi verk þar sem fram koma áætlaðar tekjur og annar ávinningur af framkvæmd auk rekstrarkostnaðar fyrir hafnarsjóð og sveitarfélagið í heild. Þar skal einnig lýsa áætlun heimamanna um fjármögnun heimahluta og gefa upplýsingar sem sýna fram á að hafnarsjóðurinn hafi nýtt alla kosti sína til tekjuöflunar svo að ríkisframlag raski ekki samkeppni við aðrar hafnir.

Staðfesting eldri verkefna í hafnargerð:
Staðfesta þarf eldri verkefni sem eru í ósamþykktri samgönguáætlun og einnig verkefni sem kunna að vera ólokin svo fremi að þau séu styrkhæf sbr. hér að ofan. Ef verkefnin eru ekki staðfest verður litið svo á að viðkomandi hafnarsjóður sé hættur við framkvæmd þeirra.

Umsókn um framlag til frumrannsókna:
Gera skal grein fyrir óskum um öldufarsreikninga, líkantilraunir og aðrar frumrannsóknir vegna hafnargerðar svo að hægt sé að meta þörf og ávinning af umbeðnum frumrannsóknum.

Umsókn um framlag til sjóvarna:
Gefinn er kostur á að sækja um framlag til sjóvarna vegna flóðahættu eða landbrots af völdum ágangs sjávar. Byggð svæði og svæði þar sem til staðar eru mannvirki eða menningarminjar njóta forgangs við gerð sjóvarna.  Vakin er athygli á að í 5. gr. sjóvarnalaga nr. 28/1997 er kveðið á um að landsvæði sem verja á, svo og varnarmannvirkin sjálf, hafi fengið meðferð samkvæmt skipulagslögum. Allar ábendingar og óskir sem berast frá sveitarfélögum um staði þar sem mannvirki eða önnur verðmæti eru í hættu af völdum sjávarflóða og landbrots verða skoðaðar, mat lagt á framkvæmdir og kostnað og verkefnum síðan forgangsraðað.

Meðfylgjandi eru eyðublöð vegna umsókna um ofangreint.

Upplýsingum um vöruflutninga og heimaflota ber að skila til Vegagerðarinnar burtséð frá því hvort sótt er um framlag til framkvæmda eða ekki, samanber ákvæði í 9. grein hafnalaga. 

Ef einhverjar spurningar eru varðandi ofangreint verður þeim svarað af Sigurði Áss Grétarssyni eða Valtý Þórissyni.

Eyðublöð:
Umsókn um framlag er hér (word skjal).
Viðskiptaáætlun er hér (excel skjal).
Vöruflutningar er hér (excel skjal).
Heimafloti er hér (word skjal).